Västernorrlands Försäljning och Auktion

Auktionsvillkor


Användarvillkor
Rätt att lämna bud på de objekt som erbjuds till försäljning på VFA auktion har den som registrerat sig som medlem. Medlemskapet är kostnadsfritt.

I samband med registreringen lämnar du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter (se även under rubriken Behandling av personuppgifter). Registrerade uppgifter framgår av mina sidor

Medlem
Såväl juridisk som fysisk person över 18 år kan vara medlem hos VFA.

Användarnamn och lösenord
Du väljer ditt personliga användarnamn och lösenord och ansvarar för att dessa inte blir kända och/eller utnyttjas av obehörig. Har du glömt ditt lösenord kan uppgift om lösenordet utlämnas av VFA via e-post.

Avregistrering
Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig anmälan till VFA som därefter avaktiverar användarnamn och lösenord.

Rätt att stänga av medlem/användare
Du förbinder dig som registrerad medlem/användare att inte använda Webbplatsen på ett sätt som strider mot dessa villkor eller svensk lag. VFA har rätt att stänga av och avsluta medlemskap samt bortse från bud från medlem som av VFA bedöms inte vara lämplig som medlem.

Driftsavbrott
VFA ansvarar inte för skada, förlust eller följdskador som kan åsamkas medlem/användare på grund av tekniska- eller kommunikationsproblem. Inte heller ansvara VFA om bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivning eller fel budgivare kontaktas. Vid tekniska problem förbehåller VFA sig rätten att senarelägga tidpunkten för auktionsavslut eller att starta om auktionsförfarandet.

Force Majeure
VFA är inte ansvarig för skada som beror av lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av VFA, om VFA varit normalt aktsam. VFA ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Behandling av personuppgifter
Köparen förstår och accepterar att VFA kan använda alla personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress m m) som köparen eller i förekommande fall någon av köparens representanter lämnat. Personuppgifterna förvaras säkert, behandlas konfidentiellt och används endast för legitima ändamål.

Köpvillkor/köptrygghet när VFA är säljare av objektet
 • Alla personbilar (med undantagna av fordon som säljs av konkursförvaltare) är varudeklarerade enligt varudeklaration som utarbetats i samråd mellan konsumentverket och MRF, och säljs i enlighet med gällande konsumentlagstiftning.
 • Varudeklaration görs dock inte på lastbilsregistrerade fordon och fordon med beräknat försäljningsvärde understigande 15 000 kr.
 • Inga rest- eller skatteskulder finns på de objekt som säljs
 • Alla fordon säljs avställda
 • Du får alltid godkänna att objektet motsvarar beskrivningen och Du avslutar ditt köp först efter att Du kontrollerat och godkänt objektets skick.

  Köpvillkor/köptrygghet när annan näringsidkare är säljare
 • För objekt som andra näringsidkare säljer vid vår auktion svarar respektive näringsidkare såsom säljare inför köparen i vad avser konsumentlagstiftningen, varudeklaration, eventuella garantier, betalning, visning, leverans, omregistrering på köparen och reklamation.
 • Du får alltid godkänna att objektet motsvarar beskrivningen och Du avslutar ditt köp först efter att Du kontrollerat och godkänt objektets skick.

  Objekt som säljs av konkursförvaltare
 • Säljs i enlighet med konkurslagen och inte enligt Konsumentköplagen eller Köplagen.

  Objekt som säljs genom auktion på uppdrag av konkursförvaltare respektive företrädare för dödsbon, kan alltid avbrytas på inrådan av dessa.


  Reklamation
  Enligt konsumentköplagen ansvarar säljaren bara för sådana fel som fanns när varan avlämnades till dig. Detta gäller även om felet visar sig först senare. Det antas att fel som uppkommer inom sex månader fanns redan vid avlämnandet, om inte annat visas.

  En reklamation av varan innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar varan och anger på vilket sätt du anser den felaktig. Du måste då lämna ett meddelande om felet inom
  skälig tid, efter det att du märkt eller bort märka felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du märkte felet, har du reklamerat i rätt tid.

  Reklamation från näringsidkare/handlare när VFA är säljare av objektet
  Köparen har möjlighet att besiktiga objektet innan leverans och skall reklamera fel innan objektet avhämtas från uppställningsplats, eftersom näringsidkare bara har reklamationsrätt fram till att han godkänt leveransen. Detta gäller även om köparen väljer att hämta objektet genom ombud.

  Rätt till reklamation föreligger i de fall att objektet har anmärkningsvärda fel eller brister som inte angivits i varudeklarationen/ testprotokollet.

  Visning/provkörning
  Tid och plats för visning, och möjlighet till provkörning av personbilarna, anges vid respektive objekt.

  Reservationspris
  Samtliga objekt är åsatt ett dolt reservationspris som måste uppnås för att objektet skall säljas. Om reservationspriset uppnåtts framgår detta vid respektive objekt. Säljaren kan i vissa fall godkänna ett bud som inte uppgår till reservationspriset.

  Marknadspris
  Uppgivet marknadspris är ett av säljaren bedömt pris för objektet.

  Auktionsavgift
  Auktionsavgift tillkommer på samtliga köp med 500 - 5000 kr inkl moms. Auktionsavgiftens storlek framgår av objektbeskrivningen.

  Bud - Moms
  Bud kan endast läggas av medlem som är inloggad. Varje bud är bindande. Detta gäller även om inte reservationspriset uppnåtts.Avgivet bud är inkl moms. Det kan dock förekomma objekt där bud skall avges exklusive moms, vilket i så fall framgår av objektbeskrivningen. Det åligger köparen att kontrollera om momsen på aktuellt auktionsobjekt är avlyftbar i den egna verksamheten. (Observera att auktionsavgift tillkommer)

  Hur fungerar budgivningen
  Budgivningen är öppen och buden syns under respektive objekt tillsammans med användarnamnet. Den användare som vid en sådan auktion lägger det högsta budet när auktionen är öppen har rätt att köpa objektet för detta pris under förutsättning att reservationspriset uppnåtts.

  Budstegringen sker enligt nedan tabell:

  25:- upp till 500:-
  50:- upp till 1000:-
  100:- upp till 3000:-
  200:- upp till 10.000:-
  500:- upp till 20.000:-
  1000:- över 20.000:-

  Budgivning kan ske hela dygnet fram tills auktionen avslutas vid angivet datum och klockslag. Vid auktionsavslut är det enligt VFA serverklocka.

  I auktionssystemet finns en så kallad budagent som alltid är aktiverad. Det innebär att användaren är med upp till det högsta budbelopp som angivits. Slutbudet kan alltså bli lägre om ingen annan budgivare finns. Det av budgivaren angivna maxbudet visas endast för den användare som lagt budet. Användaren behöver på så vis inte själv bevaka auktionen/budgivningen i slutminuterna. Resultatet av auktionen framgår under mina sidor efter att auktionen avslutats.

  Vid lika bud är det först inkomna budet vinnande bud. Vid tvister om budgivningen avgör säljaren ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde.

  Auktionsavslut
  Vinnande budgivare får omgående ett vinstmail med mer utförlig information angående köpet där budet bekräftas och information ges om betalningsrutiner, handpenning, utlämning, med mera. Kan inte kontakt etableras inom 48 timmar har säljaren rätt att erbjuda försäljningsobjektet till andra budgivare

  Vinnande budgivare är bunden vid sitt bud till dess han kommit och besiktigat inropat objekt.
  Auktionsavgiften debiteras i de fall att högste budgivaren inte kommer och besiktigar inropat objekt inom avtalad tid. Auktionsavgift skall också betalas av högsta budgivare som kommer och besiktigar inropat objekt men sedan väljer att avstå utan godtagbar anledning. Med godtagbar anledning avses att objektet avsevärt avvikit från det beskrivna skicket eller haft anmärkningsvärda fel eller brister som inte angivits i varudeklarationen/testprotokollet.

  Besiktning av inropat objekt skall göras inom tre arbetsdagar efter avslutad auktion.

  Eventuella kostnader som medlemmen haft i samband med köpet ersätts inte

  Köpet avslutas först när du har kontrollerat och godkänt objektets skick.

  Betalning
  Köparen skall erlägga full likvid för objektet inom fem arbetsdagar från auktionens avslutande om annat inte anges eller särskilt överenskommits skriftligen. Äganderätten till objektet övergår först när köparen har erlagt full likvid och sådan likvid kommit säljaren tillhanda.

  Har inte full likvid erlagts inom fem arbetsdagar äger säljaren rätt att erbjuda och försälja försäljningsobjektet till andra budgivare.

  Betalning för objekt där VFA är säljare kan ske enligt följande:
 • Direktöverföring till VFA Konto i Nordea
 • Insättning på bankgiro
 • Postväxel (under bankkontors öppettid)
 • Finansiering - avbetalning med en kontantinsats motsvarande minst 20 % av köpeskillingen

  Betalning för objekt där annan näringsidkare är säljare enligt särskild överenskommelse

  Leverans
  Leverans av objektet sker först sedan full likvid erlagts och finns säljaren tillhanda.
  Objektet levereras fritt på av säljaren anvisad uppställningsplats. För fordon gäller att datum för ägarbyte skall vara den dag då full likvid kommit säljaren tillhanda. Säljaren ombesörjer registrering av ägarbyte och i förekommande fall påställning av fordonet hos Transportstyrelsen. Fordonet anses avlämnat till köparen på dagen för ägarbytet. Detta gäller även om köparen inte hämtat fordonet från uppställningsplats eller om avtal träffats mellan säljare och köpare om transport av fordonet.

  Hämtning av inropad egendom
  Inropad egendom skall hämtas senast fem arbetsdagar efter avslutad auktion, om inget annat överenskommits. Har egendom inte avhämtats inom föreskriven/överenskommen tid har säljaren rätt att debitera en lagringsavgift om 300 kr/dygn

  Ändring av villkor
  VFA förbehåller sig rätten att besluta om ändring av villkoren i detta avtal, vilket i så fall meddelas via e-post samt vid nästa tillfälle kunden loggar in på sidan.
 • Nyheter

  Auktionsvaror

  Sök auktionsvaror:
  Försäljningsvaror

  Sök Försäljningsvaror:
  Västernorrlands Försäljning & Auktioner KB | Mob: 070-263 56 29 | Sel 252, 873 91 Bollstabruk | Email: info@vfauktioner.se